تبلیغات

مدارك لازم جهت ثبت ناممدارک لازم جهت ارائه طرح به ستاد جشنواره :

1-    گزارش علمی جامع و کامل طرح ؛

2-    فرم های تکمیل شده و مشخصات طرح ( فرم شماره 1 ) و مشخصات طراح ( فرم شماره 2 ) و فرم ارزیابی طرح برحسب زمینه علمی و نوع پژوهش ( فرم شماره 1 تا 5 ) ؛

3-    مدارک و مستندات مربوط به طرح ( نوار ویدئویی ، نوار کاست ، دیسکت ، CD ، عکس ، نمودار و ... ، به استثناء دست ساخته ها ) ؛

تبصره : دست ساخته های طراحان ( به جز طرح های هنری، حداکثر در ابعاد 5/1*1 متر ) در صورت دعوت به دفاع حضوری ارائه شود.

ت نکات  مهم :

1-    ثبت اطلاعات کلیه طرح های شرکت کننده در دهمین جشنواره در نرم افزار و فرم های ارسالی الزامی است.

2-    برای هر طرح باید مدارک فوق به صورت جداگانه، تکمیل و ارسال شود و از ارسال چند طرح در قالب « مجموعه طرح » با یک فرم خودداری گردد.

3-    از کپی کردن 2 فرم روی یک برگ خودداری شود.

4-    فرم ها فقط با خودکار مشکی تکمیل گردد.

5-    فرم های شماره (1) و (2) به ترتیب در پوشه قرار گیرد.

6-    تصویر صفحه اول شناسنامه طراح، ضمیمه فرم شماره (2) شود.

7-    از تغییر شکل فرم ها خودداری گردد.

8-    فرم ها به طور دقیق و کامل ، تکمیل، و موارد درخواستی ( عکس طراح ، طرح و ...) ضمیمه شود . فرم شماره (2) برای هر طراح به طور جداگانه تکمیل شود.

9-    از ارسال طرح هایی که یک یا چند نفر از طراحان آن دانش آموز یا دانشجوی دوره کاردانی آموزش و پرورش نباشند ، به این دبیرخانه خودداری گردد.

10-برگزیدگان کشوری دوره قبل جشنواره ، حق شرکت در مرحله کشوری این دوره را نخواهد داشت .

11- هر طرح بایستی از طریق واحد آموزشی محل تحصیل و فقط یک بار برای شرکت در جشنواره جوان خوارزمی در هر دوره معرفی گردد و چنانچه طرحی بیش از یک بار در هر دوره ارائه شود ، از شرکت در جشنواره محروم می گردد.

12- در طرح های گروهی ، چنانچه طراحان از چند منطقه یا استان باشند ، طرح از طریق منطقه/استان طراح (1) ارسال شود.

13- با توجه به اینکه درصد سهم طراحان غیر قابل تغییر است ، در تکمیل درصد سهم طراحان دقت شود.

14- در تکمیل فرم ها به تذکرات مندرج در آنها توجه شود.

15- طرح های ارائه شده در این دوره می بایست در دوره های قبل جشنواره شرکت نکرده باشد، مگر آنکه در فراگرد اجرایی دستاوردهای طرح ، تغییرات اساسی اعمال شده باشد.

16- طرح های ارائه شده در زمینه فنی و مهندسی و طرح های مربوط به ابتکارات ، اختراعات و دست ساخته ها به صورت تئوری و ایده قابل قبول نخواهد بود و نمونه طرح حتماًباید ساخته شده و قابل اجرا باشد.

17- جدول زمان بندی به طور دقیق رعایت شود . به طرح هایی که خارج از برنامه زمان بندی ، بدون داوری کمیته استان و یا به طور ناقص ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

18-کلیه گزارش ها ، مدارک و مستندات علمی مربوط به طرح های منتخب استان ، اعم از نوشته ها ، کتاب ها ، نوار ویدئویی ، نوار کاست ، CD ، عکس و نمودار به انضمام فرم های تکمیل شده ، به طور کامل ارسال گردد. و لیکن، از ارسال دست ساخته ها خوداری شود . ( ارسال دست ساخته های زمینه علمی هنری، حداکثر در ابعاد 5/1*1 متر الزامی است و ارسال آثار بیش از اندازه تعیین شده و حجیم، در زمان جلسات داوری حضوری انجام گیرد).

19- تصویری از کلیه گزارش ها و مدارک و مستندات ارسالی در دبیرخانه استان بایگانی و سپس ، گزارش ومدارک همراه با فیلم روند اجرایی و داوری جشنواره استان به ستاد ارسال گردد. دبیرخانه ستادی به دلیل فرایند داوری که در مرحله کشوری اجرا می شود، تعهدی نسبت به عودت طرح ندارد.

20- با توجه به اینکه طرح های ارسالی به طور مقایسه ای در زمینه ها و گروه های مربوط بررسی و داوری می شوند، لذا کلیه        اعتراض های مربوط به داوری طرح های منتخب استانی، باید در کمیته جشنواره استان مورد بررسی قرار گیرد و ستاد جشنواره منحصرا ً در مورد « شیوه داوری کمیته های استانی » ارزیابی لازم را به عمل خواهد آورد .

21- کمیته جشنواره استان ها باید آمار کامل طرح های شهرستان ها ، مناطق، نواحی و مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش را در جدول پیوست تکمیل نموده و همراه با طرح های منتخب به ستاد جشنواره ارسال نمایند.

22- توصیه می گردد در هر شهرستان / منطقه / ناحیه و مرکز آموزش عالی ، یکی از افراد علاقه مند ، به عنوان دبیر یا رابط جشنواره شهرستان / منطقه / ناحیه و مرکز با استان ، و در هر دبیرستان ، هنرستان و مرکز پیش دانشگاهی، یکی از همکاران علاقه مند، به عنوان رابط جشنواره با شهرستان / منطقه/ ناحیه انتخاب گردیده و فعالیت نماید.

23- مسئولان استان ، شهرستان/ منطقه / ناحیه و مراکز آموزش عالی , ضمن شرکت در جلسات مدیران واحدهای آموزشی، نسبت به تعیین و تشریح اهداف جشنواره ، در روند اجرایی برگزاری جشنواره جوان خوارزمی اقدام نمایند.

24- همزمان با برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان استانی ، نمایشگاهی از ابتکارات ، خلاقیت ها و پژوهش های   طرح های برتر دانش آموزی و دانشجویی استان تشکیل گردد.

25- دبیرخانه جشنواره استان نسبت به چاپ خلاصه طرح های برگزیده دانش آموزی و دانشجویی اقدام نماید.

26- در صورت امکان ، طرح ها در شهرستان / منطقه/ ناحیه و مراکز آموزش عالی مورد بررسی و داوری اولیه قرار گیرد و طرح های برتر به همراه لیست طرح های ارائه شده ، به تفکیک گروه های علمی، به دبیرخانه جشنواره استان ارسال گردد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 01:06 ب.ظ