تبلیغات

معیارها و فرمهای داوریمعیارهای داوری طرحها

1-      ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح

2-      خلاقیت و نوآوری ، تجربه و تحلیل و نتیجه گیری

3-      کاربرد و حل مسئله

4-      گزارش علمی و مستندسازی

 

تعریف عملیات ضوابط داوری :

1- ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح

به این معنی که طرح دارای مبانی نظری می باشد و در ساخت و انجام آن ، طرح و طراحان از روش ها و قوانین علمی استفاده کرده اند و طرح ارائه در مقایسه با طرحهای مشابه با توجه به مبانی نظری و استفاده از روش ها و قوانین علمی ، دارای ارزش بالاتر می باشد . این ارزش از دیدگاه داوران ممکن است ناظر بر کاربرد طرح ، هزینه و بازده ، مزیت طرح نسبت به طرحهای مشابه و یا سهولت استفاده از آن باشد.

2- خلاقیت و نو آوری ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

خلاقیت عبارتند از تولید فکر جدید و نو آوری در ساخت ابزار و یا ارائه نظریه و یا خلق اثری بدیع در هنر و ادبیات است ، به این معنی که طرح ارائه شده ممکن است براساس تفکر دیگران ، تغییراتی در آن ، ساخته و یا ارائه شده و یا ممکن است طرح بر اساس تفکر طرح یا طراحان شکل گرفته باشد که در این صورت خلاقیت و نو آوری را توأماً دارا خواهد بود .

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری بدین معنی است که فرد بتواند اجزاء و عناصر یک مسأله یا پدیده را مورد بررسی قرار داده و سپس ارتباط بین اجزاء و عناصر را تحلیل نماید و در نهایت به یک فرضیه و یا نظریه برسد و راهکارهایی را ارائه نماید.

3-کاربرد و حل مسأله

کاربرد و حل مسأله بدین معنی است که طرح یا طراحان به مسأله ای برخورد کرده اند و برای حل آن مسأله، راه حل و یا راه حلهایی کاربردی پیشنهاد نموده اند ، که قابل ساختن و یا عمل کردن است و تجویز آن ، راه حل منطقی مسأله مورد نظر طراح یا طراحان می باشد . در آثار ادبی و هنری ، ارزش و کاربرد اثر در ادبیات و هنر ، ملاک ارزیابی خواهد بود .

4- گزارش و مستند سازی

طراح یا طراحان بایستی کلیه مراحل عملیات طرح از شروع تا پایان را براساس چهار چوب یک نوشتاری علمی ، با رعایت " مقدمه ، پیشینه تحقیق ، طرح مسأله ، تعریف و تشریح کامل اجزاء ساخته شده ، شیوه عمل آن و قوانین علمی به کار رفته در آن و در طرح های پژوهش علاوه بر موارد فوق ، امکان مطالعه ، عامل زمان و مکان ، تهیه و تنظیم فرضیه ، طبقه بندی اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعیین اعتبار فرضیه ، نتیجه گیری و در صورت امکان ، ارائه نظریه "و همراه با مدرک و مستندات لازم ( عکس ، نمودار ، فیلم ، دیسکت و سی دی و ... ) ارائه نمایند .

 

 

فرم های داوری جشنواره خوارزمی

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه ریاضی 

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه فیزیک

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه ادبیات

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه علوم اجتماعی

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه برق

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه علوم اسلامی

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه عمران

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه مکانیک

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه هنر و معماری

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه کامپیوتر

فرم داوری جشنواره جوان خوارزمی- گروه کشاورزی

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 01:28 ب.ظ