تبلیغات

سازماندهی و شرح وظایف اعضای کمیته استانی و شهرستانی جشنواره جوان خوارزمی-كمیته اجرایی استان

این كمیته متشكل از اعضای زیر می‌باشد و كلیه شهرستانها مناطق و مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش را تحت پوشش قرار می‌دهد :

-اعضای كمیته استان :

1- ریاست سازمان آموزش و پرورش استان‌

2- معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی

3-  معاون پشتیبانی

4-  معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی

5- دبیر جشنواره (به انتخاب و ابلاغ رئیس سازمان)

6- نماینده مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش

7- كارشناس مسئولان دوایر مرتبط (به پیشنهاد دبیر جشنواره و ابلاغ رئیس سازمان)

 

- شرح وظایف كمیته استان :

1-  برگزاری جلسات مستمر و گردهمایی ها (عنداللزوم) برای پیگیری و هدایت امور جشنواره و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به شهرستانها مناطق و مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش؛

2-     تبلیغات مربوط به جشنواره (انعكاس جشنواره در مطبوعات، صداو سیما، چاپ بروشور و …) ؛

3-     ارتباط با پژوهشكده هاو پژوهش سراها ؛

4-    ارائه راهكارهایی جهت كیفی تر كردن فعالیت ها و برگزاری با شكوهتر جشنواره ؛

6-تأمین و تخصیص اعتبارات درون سازمانی با تصویب شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش استان؛

6-  استفاده از كمك های برون سازمانی (كارخانجات، مؤسسات علمی و صنعتی، نهادهای دولتی و خصوصی، دانشگاهها و‌…)  ؛

7- پشتیبانی مادی از طرح هایی كه طرح مقدماتی آنها در هسته‌های علمی مربوط ،  مورد تأیید قرار گرفته است؛

8- برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره استانی با حضور رئیس سازمان و مسئولان استان ؛

9- مكانیزه کردن سیستم اطلاعاتی جشنواره با هماهنگی ستاد جشنواره ؛

شرح وظایف دبیر جشنواره:

1- گزینش گروههای داوری، متناسب با طرح های ارائه شده، با استفاده از اساتید دانشگاهها و دبیران با تجربه ؛

2- دریافت طرح های دانش آموزی و دانشجویی از شهرستانها، مناطق و مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش و درصورت لزوم ارسال فرمهای ارزیابی، مطابق با فرمهای داوری استان،  برای شهرستانها، مناطق و مراكز آموزش عالی جهت داوری طرحها  ؛

3- نظارت بر فعالیت گروههای داوری و انتخاب طرح های برتر ؛

4- ارائه طرح های برتر،  (براساس سهمیه و جدول زمان بندی) و گزارش عملكرد به ستاد جشنواره؛

5- اجرای مصوبات كمیته استان .

- كمیته اجرایی شهرستان/ منطقه/ مركز آموزش عالی

 این كمیته به طور مستقل در ادارات آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه و مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش (آموزشكده‌ها، مراكز تربیت معلم و …) تشكیل می گردد.

 

اعضای كمیته :

1-    مدیریت آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه – مركز آموزش عالی

2-     معاون/معاونان

3-     دبیر جشنواره به انتخاب مدیریت اداره یا مرکز  

4-     مسئول گروههای آموزشی

5-     مسئول پژوهش سرا

6-      مسئولان دوایر مرتبط

7-     مسئول هیأت داوران (درصورت اجرای مرحله داوری در سطح شهرستان / منطقه / ناحیه )


 -شرح وظایف كمیته شهرستان / منطقه/ مركز آموزش عالی:

1-  برگزاری جلسات مستمر برای پیگیری و هدایت امور جشنواره و ابلاغ شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به واحدهای آموزشی تابعه؛

2-   توجیه مسئولان واحدهای آموزشی، اولیاء ، دانش‌آموزان و دانشجویان و انجام تبلیغات ،  به منظور شركت كیفی تر و گسترده‌تر دانش آموزان و دانشجویان در جشنواره؛

3-   ارتباط مستمر با هسته‌های علمی گروههای آموزشی و پژوهش سرا و جست و جوی راهكارهایی جهت هدایت فعالیت دانش آموزان و دانشجویان ؛

4-    جذب و تخصیص اعتبارات درون سازمانی و کمکهای برون سازمانی .

5-    حمایت علمی دانش آموزان و دانشجویان با هماهنگی و همكاری گروههای آموزشی و پژوهش سرا ؛

6-     تأیید گروههای داوری پیشنهادی رابط جشنواره (در صورت تشکیل گروههای داوری)

 

شرح وظایف رابط جشنواره در شهرستان /منطقه / مركز آموزش عالی:

1- ارائه گزارش عملكرد جشنواره به كمیته جشنواره استان ؛

2- دریافت طرح های دانش آموزان و بررسی مدارك و مستندات ، برنامه ریزی و تمهید مقدمات داوری طرح ها (درصورت لزوم  داوری)  ارسال طرحهای برتر به استان، براساس سهمیه و جدول زمان بندی.

3- در صورت لزوم ، گزینش گروههای داوری متناسب با طرح های ارائه شده با استفاده از دبیران و اساتید مجرب و تأیید کمیته شهرتان /منطقه / ناحیه / مرکز آموزش عالی.

3- اجرای مصوبات كمیته شهرستان / منطقه / ناحیه / مركز آموزش عالی.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 01:02 ب.ظ